ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Versie 1.1 van 6-4-2021

Preambule: definities van termen die worden gebruikt in de algemene gebruiksvoorwaarden

We wijzen vervolgens het volgene toe:

  • "Site" of "Service": site green-acres.com en de lokale versies (green-acres.fr, green-acres.pt, green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr, enz.) alsook alle inhoud ervan.
  • "Uitgever" of "Wij" : REALIST S.A.S, rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de editie en inhoud van de Service.
  • "Gebruiker" of "U": de internetgebruiker die de Service bezoekt en gebruikt.
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "algemene voorwaarden" genoemd) worden aangeboden door de Site-editor. De gebruiker van de Site wordt gevraagd om deze voorwaarden aandachtig te lezen, af te drukken en/of op te slaan op een duurzaam medium. De Gebruiker erkent de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en accepteert deze volledig en zonder voorbehoud.

Artikel 1 - Toepassing van de AGV

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de voorwaarden voor toegang tot de Site door Gebruikers te definiëren. De uitgever behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie hiervan op de site te publiceren. De algemene verkoopvoorwaarden die op de gebruiker van toepassing zijn, zijn van kracht op de dag van aanvaarding.

De site is vrij toegankelijk voor elke gebruiker. De verwerving van een dienst, het creëren van een ledengebied, of meer in het algemeen de navigatie op de Site veronderstelt de aanvaarding door de Gebruiker van het geheel van deze algemene verkoopvoorwaarden, die eveneens erkent er volledige kennis van te hebben genomen.

Deze aanvaarding kan bijvoorbeeld voor de gebruiker bestaan uit het aanvinken van het vakje dat overeenkomt met de zin van aanvaarding van deze algemene voorwaarden, met bijvoorbeeld de vermelding "Ik erken dat ik alle algemene voorwaarden van de site heb gelezen en aanvaard.". Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de gebruiker.

De gebruiker erkent de bewijswaarde van de automatische opnamesystemen van de uitgever van deze site en, behalve wanneer hij/zij het tegendeel kan bewijzen, doet hij of zij afstand om deze in geval van een geschil te betwisten.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat gebruikers de wettelijke capaciteit hebben die hiervoor nodig is. Als de Gebruiker minderjarig is of deze wettelijke bevoegdheid niet heeft, verklaart hij/zij dat hij/zij de toestemming heeft van een tutor, een curator of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

De uitgever stelt de gebruiker op zijn site een privacy- en gebruik van persoonlijke gegevensbeleid ter beschikking met alle informatie met betrekking tot het gebruik van de persoonlijke gegevens van de gebruiker verzameld door de uitgever en op de rechten die de Gebruiker heeft ten aanzien van deze persoonlijke gegevens. Het vertrouwelijkheidsbeleid voor gegevens maakt deel uit van de algemene voorwaarden. Acceptatie van deze algemene voorwaarden impliceert daarom acceptatie van het privacybeleid.

Artikel 2 - Wettelijke vermeldingen, persoonlijke gegevens en doel van de Website

Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens (beleid en verklaring) wordt verstrekt in het handvest voor persoonlijke gegevens van de website.
Het doel van deze webite wordt bepaald als "Internationale website van advertenties voor onroerend goed die bezoekers en professionele of particuliere verkopers met elkaar verbinden".

De service is eigendom van Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - FRANCE - SAS met een kapitaal van 1.000.000 € - RSC Paris 453 785 156 - Intracommunautair btw. nr.: FR56453785156

Publicatiedirecteur & redactiemanager: Benoît Galy, in zijn hoedanigheid van president van het bedrijf Realist S.A.S.

Hosting: OVH, SAS met een kapitaal van 10.069.020 € , RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 , APE-code 2620Z , Btw-nummer: FR 22 424 761 419 , Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Artikel 3 - Ledenrubriek

De gebruiker die op de site is geregistreerd (lid) heeft de mogelijkheid om er toegang toe te krijgen door in te loggen met zijn identificatiegegevens (e-mailadres gedefinieerd tijdens zijn registratie en wachtwoord) of mogelijk met behulp van systemen van derden zoals verbindingsknoppen van sociale netwerken. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het beschermen van het gekozen wachtwoord. Hij wordt aanbevolen om complexe wachtwoorden te gebruiken. Als het wachtwoord is vergeten, kan de gebruiker een nieuw wachtwoord genereren. Dit wachtwoord garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie in de rubriek "mijn gebruikersruimte" en het is de gebruiker derhalve verboden deze informatie door te geven of mee te delen aan derden. Anders kan de site-editor niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeautoriseerde toegang tot de account van een gebruiker.

Het creëren van een persoonlijke ruimte is een essentiële voorwaarde voor elke bestelling of bijdrage door de gebruiker op deze website. Hiertoe wordt de Gebruiker gevraagd om een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie te verstrekken. De gebruiker verbindt zich ertoe om correcte informatie te verstrekken.

Het doel van gegevensverzameling is om een "ledenaccount" aan te maken. Als de gegevens in het ledenaccountgedeelte zouden verdwijnen na een technische storing of een geval van overmacht, zou de verantwoordelijkheid van de site en de uitgever niet kunnen worden aangewend. Deze informatie heeft geen bewijskracht en is alleen maar informatief. De pagina's met betrekking tot ledenaccounts kunnen vrij worden afgedrukt door de houder van het betreffende account, maar vormen geen bewijs, ze zijn alleen bedoeld voor informatie die is bedoeld om een efficiënt beheer van de service of bijdragen door de Gebruiker te garanderen.

Elke gebruiker is vrij om zijn account en zijn/haar gegevens op de site te sluiten. Er is dan geen herstel van zijn/haar gegevens mogelijk.

De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de account te verwijderen van elke gebruiker die deze voorwaarden heeft geschonden (in het bijzonder, maar zonder dat dit voorbeeld uitputtend van aard is, wanneer de gebruiker bewust onjuiste informatie heeft verstrekt, bij de registratie en creatie van uw persoonlijke ruimte) of een account dat minstens één jaar inactief is geweest. De genoemde verwijdering kan geen vorm van schade vormen voor de Gebruiker die geen enkele vergoeding voor dit feit kan claimen. Deze uitsluiting sluit de mogelijkheid voor de uitgever niet uit om juridische stappen te ondernemen tegen de gebruiker, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 4 - Toegang en beschikbaarheid van de Website

De uitgever doet zijn uiterste best om de site permanent toegankelijk te maken, afhankelijk van onderhoudswerkzaamheden aan de site of de servers waarop deze wordt gehost. In het geval de toegang tot de Site niet mogelijk is, vanwege technische problemen of vanwege andere redenen, kan de Gebruiker geen aanspraak maken op schade en geen aanspraak maken op enige vergoeding.

De uitgever van de Site is alleen gebonden door een middelenverbintenis; haar verantwoordelijkheid kan niet worden ingeroepen voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals gegevensverlies, inbraak, virussen, uitval van de service of anderen.

De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om de Site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken.

De site biedt de gebruiker alleen informatie ter indicatie, met onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere mogelijke dubbelzinnigheden. In ieder geval kan Realist S.A.S op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld:

  • Elke directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, verlies van inkomsten, verlies van klanten, van gegevens die onder andere kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Site, of in tegenstelling tot de onmogelijkheid van het gebruik ervan
  • Vanwege een defect, onbeschikbaarheid van de toegang, oneigenlijk gebruik, onjuiste configuratie van de computer van de Gebruiker, of zelfs het gebruik van een browser die weinig door de Gebruiker wordt gebruikt.

Artikel 5 - Hyperlinks

De site kan hyperlinks bevatten naar andere sites.

De Gebruiker erkent daarom dat de Uitgever niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor enige schade of verlies, bewezen of vermeend, als gevolg van, of in verband met, het gebruik of het feit dat hij/zij de beschikbare inhoud, advertenties of beschikbare diensten heeft gelezen op deze externe sites of bronnen. Evenzo kan de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site niet worden ingeroepen als het bezoek door de gebruiker van een van deze sites hem schade heeft berokkend.

Als, ondanks de inspanningen van de uitgever, een van de hypertekstlinks op de site verwijst naar een site of een internetbron waarvan de inhoud niet aan de vereisten van de Franse wetgeving voor een gebruiker voldoet of leek te zijn, zal de gebruiker ermee instemmen om onmiddellijk contact op te nemen met de directeur van de publicatie van de site, wiens contactgegevens worden vermeld in de juridische kennisgevingen van de site, om het adres van de pagina's van de betreffende externe site te melden.

Artikel 6 - Cookies

Een "cookie" kan worden gebruikt om de gebruiker van de site te identificeren, zijn/haar raadpleging van de site te personaliseren en de weergave van de site te versnellen door een gegevensbestand op zijn/haar computer op te slaan. De site kan "Cookies" voornamelijk gebruiken voor

  1. Verkrijgen van navigatiestatistieken om de Gebruikerservaring te verbeteren, en
  2. Toegang verlenen tot een ledenaccount en inhoud die niet toegankelijk is zonder een verbinding.

De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en machtigt de Site-editor om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe om de inhoud van deze "cookies" nooit aan derden te communiceren, behalve in geval van wettelijke vordering.

Voor meer informatie over het beleid met betrekking tot cookies en hun gebruik, kunt u het Privacybeleid en het gebruik van persoonlijke gegevens op de site raadplegen. Hiermee kunt u de bepalingen die we implementeren met betrekking tot navigatie op onze Service beter begrijpen. In het bijzonder informeert het u over alle cookies die aanwezig zijn op onze Service, hun doel en geeft u de te volgen procedure om ze te configureren.

De Gebruiker kan de registratie van "Cookies" weigeren of zijn browser zo configureren dat deze wordt geïnformeerd voordat "Cookies" worden geaccepteerd. Om dit te doen, zal de Gebruiker zijn browser configureren:

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van deze site zijn eigendom van de uitgever of een externe agent of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van zijn eigenaar.

Elke weergave, reproductie of aanpassing van logo's, tekstuele, grafische of video-inhoud, zonder dat deze lijst volledig is, is ten strengste verboden en is gelijk aan vervalsing.

Elke gebruiker die zich schuldig maakt aan vervalsing, kan toegang tot de site worden geweigerd zonder kennisgeving of compensatie en zonder dat deze uitsluiting een schade kan vormen, zonder voorbehoud van mogelijke latere gerechtelijke procedures tegen hem, op het 'initiatief van de uitgever van deze site of zijn agent.

Deze site gebruikt elementen (afbeeldingen, foto's, inhoud) waarvan de credits het volgende bedragen: REALIST.

De merken en logo's op de website zijn geregistreerd door REALIST Iedereen die zijn representaties, reproducties, invoegingen, diffusies en herhalingen uitvoert, loopt sancties op die zijn voorzien in artikelen L.713-2 en volgende van de Franse Code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek intellectuele eigendom).

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de publicaties van gebruikers, hun inhoud of hun waarheidsgetrouwheid. De uitgever kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die op het computersysteem van de gebruiker kan optreden en/of voor het verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van de site door de gebruiker.

De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van de site voortdurend bij te werken en gebruikers eerlijke, duidelijke, precieze en bijgewerkte informatie te verstrekken. De site is in principe permanent toegankelijk, behalve tijdens technische onderhoudswerkzaamheden en bijwerking van de inhoud. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de site of delen ervan.

De Site-editor kan niet verantwoordelijk worden gesteld als gevolg van een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, met name als gevolg van overmacht, onderhoud, een update, een wijziging van de Site, een interventie van de host, een interne of externe staking, een netwerkstoring of zelfs een stroomstoring.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet functioneren, onmogelijkheid van toegang of storingen van de site die te wijten zijn aan ongepaste apparatuur, onjuiste configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker, storingen de diensten van de toegangsprovider van de gebruikers of die van het internetnetwerk.

Artikel 9 - Kennisgevingen en klachten

Elke kennisgeving of oordeel met betrekking tot deze algemene voorwaarden, juridische kennisgevingen of het charter met persoonlijke gegevens moet schriftelijk worden gedaan en worden verzonden per aangetekende of gecertificeerde post, of per e-mail naar het adres vermeld in de wettelijke vermeldingen van de website, met vermelding van de contactgegevens. , achternaam en voornaam van de kennisgever, evenals het onderwerp van het oordeel.

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de site, de services, de pagina's van de site op mogelijke sociale netwerken of de algemene voorwaarden, de juridische kennisgevingen of het handvest voor persoonlijke gegevens moet worden ingediend binnen 365 dagen na de datum van oorsprong van het probleem dat klachten veroorzaakt, ongeacht de tegengestelde wet of rechtsstaat. In het geval dat een dergelijke claim niet binnen 365 dagen is ingediend, is een dergelijke claim voor altijd onuitvoerbaar voor de rechtbank.

Het is mogelijk dat op de hele website en de aangeboden diensten, en in beperkte mate, onjuistheden of fouten, of informatie die niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden, de wettelijke kennisgevingen of het handvest van persoonlijke gegevens. Bovendien is het mogelijk dat ongeautoriseerde wijzigingen worden aangebracht door derden op de site of op gerelateerde services (sociale netwerken, enz.).

In een dergelijke situatie heeft de Gebruiker de mogelijkheid om per post of e-mail contact op te nemen met de Site-editor op de adressen die worden vermeld in de juridische kennisgevingen van de Site, met indien mogelijk een beschrijving van de fout en de locatie (URL) , evenals voldoende informatie om contact met deze op te nemen.

Artikel 10 - Onafhankelijkheid van clausules

Als een bepaling van de algemene voorwaarden illegaal, nietig of om een andere niet-afdwingbare reden worden gevonden, wordt deze bepaling beschouwd als scheidbaar van de algemene voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

De algemene voorwaarden vervangen alle eerdere of hedendaagse schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. Ze zijn niet overdraagbaar of in sublicentie overdraagbaar door de Gebruiker zelf.

Een gedrukte versie van de algemene voorwaarden en alle kennisgevingen in elektronische vorm kunnen worden aangevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de algemene voorwaarden.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerd door, en zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Behalve in het geval van bepalingen van openbare orde, kunnen alle geschillen die kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden, en voordat juridische stappen worden ondernomen, ter beoordeling worden gebracht van de site-editor voor een minnelijke schikking.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van gerechtelijke procedures niet opschorten.

Tenzij anders bepaald, in het algemeen belang, is elke juridische actie met betrekking tot de uitvoering van deze algemene voorwaarden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de jurisdictie van de woonplaats van de verweerder.

Alle rechten voorbehouden - 04/06/2021